زر سالاران دنيا طلب يهودي،كه هاليوود را هم در كنترل دارند منافع خود را در ناحق جلوه دادن آخرين وحي

پيامبرانه يعني اسلام مي دانند ودر چنين آثاري مي كوشند با تحريف معناي وحي وكاهش منزلت پيامبران

،پيامبر اسلام(ص)را هم در خط سادگي وتجربه ي شخصي قلمدادد كنند.گفتني است گرچه اثري چون«الرساله»

(محمد رسول الله ص)نيز در هاليوود توليده شده،ولي كارگردان زيرك،متعهد ومسلمان فيلم،«مصطفي عقاد»

تلاش زيادي كرد كه بر اساس روايت هاي اسلامي اهل سنت وبا تاييد«الازهر مصر»فيلمي براي اعتلاي

نام اسلام بسازد.حتي تهيه كننده اصلي فيلم هم،دولت مسلمان«ليبي»بود.

گرچه در همين فيلم هم مسلمانان را افرادي خشن نشان داده اند.بازيگر نقش«حمزه سيد الشهدا،«آنتوني كويين»

نماد اقتدار بيروني وخشونت است نه نماد اقتدار دروني وانديشمندانه.كويين با تيپ ويژه اي كه دارد در فيلم هاي

سرخ پوستي بازي ميكرده است ومحوريت او در فيلم،نقش منطق ومعرفت پيامبر را كم رنگتر كرده است.

اين تصوير از اسلام مورد پسند شرق شناسان يهودي وطبق سخنان آنان است.عقاد به راحتي مي توانست

با بازي گرداني قوي تر،چند شخصيت علمي وفرهنگي صدر اسلام را هم به نمايش بگذارد كه چهره ي جامع تري از اسلام ارئه شود.منطق،معرفت،صبر وسپس شمشير در برابر زور گويان.

نقد ديگر بر اين اثر هاليوودي،اين است كه در اين فيلم هيچ خبري از جنگ هاي مسلمانان با يهوديان نيست و

آزار يهوديان«مدينه»نسبت به شخص پيامبر سانسور شده است تا بر خلاف يهود وصهيونيسم نباشد زيرا

به گفته ي خود عقاد:«در هاليوود همه چيز،حتي سوژه هم كنترل ميشود...همه كاره توليد كنندگان وتامين كنندگان

مالي ،صهيونيست  هستند كه هرگز اجازه ي مطرح كردن سوژه ي چنين كاري را هم به كارگردان نمي دهند

در تاريخ مي خوانيم كه جنگ هاي«بني نضير،بني المصطلق،بني قينقاع وخيبر»مستقيما با يهوديان بود.

ولي اين فيلم حول جنگ هاي«بدر واحدو فتح مكه»است.بنابر اين اين اثر از مثلث شيطاني كه بر ضد اسلام

به هماهنگي رسيده بود،يعني مشركان ويهوديان ومنافقان(غاصبان)فقط به نفي مشركان پرداخته است.

مثل اينكه يهود وغاصبان منافق متحد با يهود هيچ دشمني با«پيامبر اكرم ص»نداشته اند.