قسمت های مختلف نرم افزار:
- محل نمایش متن ادعیه و کل قرآن کریم با تفکیک سوره
- محل انتخاب محتوای متن
- انتخاب فونت و رنگ متن اصلی
- انتخاب فونت و رنگ ترجمه
- رنگ زمینه متن
- موقعیت نمایش متن: بالا / پایین / متن بالا - ترجمه پایین
- نمایش: هیچکدام / متن و ترجمه / فقط متن / تایپ همزمان
- سرعت حرکت متن: افزایش سرعت / کاهش سرعت / حرکت
- انتخاب زمینه متن: عکس / کلیپ / دوربین / عکس + دوربین / کلیپ + دوربین / هیچکدام
- کنترل کلیپ: جلو / توقف / عقب
- پوشه ها: شامل انتخاب عکس و کلیپ و یا حذف تصویر و کلیپ
- پیشرفته: تنظیمات نمایشگر کنترل / نمایشگر اصلی / انتخاب دوربین / تک مانیتوره
- و ...